Mogu li mi računi dolaziti na drugačiju adresu od adrese na kojoj se nalazi B.net priključak?

Da. Računi mogu dolaziti na bilo koju adresu unutar Republike Hrvatske. Prilikom predavanja potpisanog Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (za bilo koju B.net uslugu) potrebno je naznačiti adresu na koju želite primati B.net račune. Promjenu adrese za dostavu B.net računa možete zatražiti i naknadno pisanim zahtjevom. Zahtjev za promjenom adrese za dostavu računa treba biti vlastoručno potpisan od strane vlasnika priključka i za privitak treba imati presliku osobne iskaznice.
Račune možete primati i u eletroničkom obliku na vašu e-mail adresu ili putem usluge Moj B.net na adresi https://moj.bnet.hr/
Uslugu primanja računa u elektroničkom obliku možete uključiti putem usluge Moj B.net ili na prodajnim mjestima.

« natrag