OUP

OPĆI UVJETI POSLOVANJA VIPnet d.o.o.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta od 10.7.2018.

Poštovani,

dana 10. lipnja 2018. na internetskoj stranici www.bnet.hr/podrska/opci_uvjeti_poslovanja_i_cjenici objavljujemo izmjene Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o.

Izmjena Općih uvjeta nužna je radi usklađenja s Općom uredbom o zaštiti podataka (eng. General Data Protection Regulation – GDPR). Opći uvjeti poslovanja neznatno su izmijenjeni, a svi detalji o podacima koje obrađujemo, načinu i svrhama obrade, te pravima krajnjih korisnika definirani su u Izjavi o zaštiti osobnih podataka za Vipnet d.o.o. koja se nalazi na http://www.vipnet.hr/izjave/zastita-osobnih-podataka.

Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja odnose se na  izmjene članka 3. kojim su definirani uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa i članka 10. Općih uvjeta poslovanja kojim su definirane obveze Vipneta o čuvanju podataka o krajnjim korisnicima. Brisane su dosadašnje odredbe o osobnim podacima koje Vipnet prikuplja i obrađuje, budući da se detaljne odredbe o obradi osobnih podatka krajnjih korisnika nalaze u Izjavi o zaštiti osobnih podataka za VIPnet d.o.o. koja je dostupna na stranici http://www.vipnet.hr/zastita-osobnih-podataka.

Kako su sve navedene izmjene u korist krajnjih korisnika i nemaju nikakvog negativnog učinka na način korištenja naših usluga, postojeći korisnici nemaju pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.

Najavljene izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o. stupit će na snagu i primjenjivati se na sve korisnike od dana 10. srpnja 2018. godine.